Regulativ for uddeling af integrationsprisen

§ 1

Den særlige integrationsindsats skal ligge ud over lovgivningens krav og intentioner. Indsatsen offentliggøres som inspiration for fremtidig integrationsindsats.

§ 2

Integrationsprisen kan tildeles institutioner, organisationer, foreninger eller enkeltpersoner, hjemmehørende eller boende i Hvidovre Kommune. Institutioner og medarbejdere i Hvidovre Kommune, der har ydet en ekstraordinær indsats kan modtage Integrationsprisen.

Kommunalbestyrelsens medlemmer, medlemmer af Integrationsrådet kan ikke komme i betragtning ved prisuddelingen.

§ 3

Hvidovre Kommunes Integrationspris består af en kunstgenstand, valgt af Integrationsrådet. Med prisen følger et diplom med beskrivelse og begrundelse for tildelingen.

Prisens samlede værdi må ikke overstige 8.000 kr.

§ 4

Der nedsættes et bedømmelsesudvalg på det konstituerende møde. Funktionsperioden er sammenfaldende med kommunalbestyrelsens valgperiode.

Udvalget sammensættes på følgende måde:

  • Borgmesteren, som er formand for udvalget
  • Formanden for Integrationsrådet
  • 1 medlem valgt af kommunalbestyrelsen
  • 2 medlemmer af Integrationsrådet

Borgmesterkontoret fungerer som sekretær for udvalget.

§ 5

Indstilling af kandidater til prisen kan foretages af beboere i Hvidovre Kommune samt af ansatte i organisationer, institutioner m.v. hjemmehørende i Hvidovre Kommune samt ansatte i Hvidovre Kommune.

Indstillingen skal være begrundet, herunder skal integrationsindsatsen være præciseret.

Indstillingen fremsendes inden 1. juni og adresseres til Hvidovre Kommunes Integrationspris, Borgmesterkontoret, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre.

Bedømmelsesudvalget vurderer inden 15. september de fremsendte indstillinger.

Såfremt der er indstillet kandidater, der opfylder betingelserne for tildeling af prisen, gives denne til den udvalget ved et kommunalt arrangement, finansieret af Integrationsrådet.

§ 6

Regulativet træder i kraft den 16. november 1999