Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

Hvordan bruger vi Cookies?

Når du besøger vores hjemmeside, bliver der lagt en cookie på din computer. En cookie er et lille stykke tekst, der gemmes på din computer, telefon eller hvad du bruger til at surfe Internettet med. Cookies har mange anvendelsesmuligheder, men bruges grundlæggende til at gemme informationer om dig på din computer.

Vi opfordrer dig til at acceptere de cookies vores website anvender, da de hjælper os til at forbedre brugeroplevelsen for dig og mange andre.

Sådan sletter du cookies og afviser dem fremover

Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre websitet.

Ønsker du alligevel ikke at modtage cookies fra dette website kan du klikke "nej tak til cookies".

Hvis du ønsker at ændre din beslutning om brug af cookies, kan du klikke ”Slet cookies”.

 

Hvis du sætter din browser op til at nægte cookies, skal du være opmærksom på, at der kan være funktionalitet på forskellige websites, der ikke virker.

Luk
 

Forretningsorden

Forretningsordenen er vedtaget af Kommunalbestyrelsen og indeholder reglerne for, hvordan integrationsrådet skal udføre deres arbejde

Forretningsorden for integrationsrådet

Kapitel 1 - Integrationsrådets formål og opgaver

§ 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at  fremme etnisk ligestilling.

Stk. 2. Integrationsrådet er høringsberettiget i alle sager, der vedrører den almene integrationsindsats i kommunen.

Stk. 3. Integrationsrådet kan ved egen drift afholde dialogmøder og arrangementer eller deltage i lignende, når Integrationsrådet finder det relevant og der er enighed herom.

Stk. 4. Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.

Kapitel 2 - Integrationsrådets sammensætning

§ 2. Integrationsrådet består af 13 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. Rådet er sammensat som følger:

  • 3 medlemmer der repræsenterer Hvidovre Kommune, og som tillige er medlem er Hvidovre Kommunalbestyrelse
  • 4 medlemmer der repræsenterer flygtninge og indvandrere i Hvidovre Kommune og med bopæl i kommunen
  • 2 medlemmer der repræsenterer de almene boligorganisationer i Hvidovre Kommune og med bopæl i kommunen
  • 1 medlem der repræsenterer kultur- og idrætsforeninger i Hvidovre Kommune og hvor foreningen er hjemmehørende i Hvidovre Kommune
  • 1 medlem der repræsenterer LO, Hvidovre
  • 1 medlem udpeget af Hvidovre Erhvervskontaktudvalg
  • 1 medlem der repræsenterer skolekontaktrådet i Hvidovre

Endvidere er Hvidovre Kommunes administration repræsenteret, dog alene med observatørstatus.

Stk. 2. Udpegningen af medlemmerne sker efter reglerne i § 26 i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 3. Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Integrationsrådet forbliver i virksomhed, indtil udpegningen af nye medlemmer af rådet har fundet sted.

§ 3. Integrationsrådet afholder sit konstituerende møde snarest efter, at kommunalbestyrelsen har udpeget rådets medlemmer, jf. § 2, stk. 2. Kommunalbestyrelsen indkalder til mødet.

Stk. 2. På det konstituerende møde vælger integrationsrådet blandt sine medlemmer en formand og en næstformand efter reglerne i § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes fravær.

Stk. 3. Integrationsrådets sekretær leder valget af formand og næstformand.

Stk. 4. Der foretages fornyet formands- og næstformandsvalg, jf. § 3, stk. 2. 1. pkt., hvis formanden eller næstformanden udtræder af rådet, eller hvis 2/3 af rådets medlemmer beslutter dette. Valget optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen for det møde, hvorunder valget skal afholdes.

§ 4. For hvert medlem af integrationsrådet udpeges så vidt muligt en stedfortræder. Er det ikke muligt at udpege en stedfortræder for hvert medlem, kan en stedfortræder i stedet vælges som stedfortræder for flere i en repræsentantgruppe. Stedfortræderen deltager i integrationsrådets møder i ethvert tilfælde af fravær hos det enkelte medlem eller de enkelte medlemmer af en repræsentantgruppe.

Stk. 2. Et medlem af integrationsrådet udtræder af rådet, hvis medlemmet ophører med at have bopæl i kommunen, jf. forretningsordenens § 2 eller jf. integrationsloven § 42, stk. 3.

Stk. 3. Hvis et medlem eller en stedfortræder fratræder sit hverv eller dør, udpeges et nyt medlem eller en ny stedfortræder efter reglerne i § 28 i lov om kommunernes styrelse.

Kapitel 3 - Integrationsrådets virksomhed

§ 5. Integrationsrådet afholder møde mindst 6 gange om året. Den ordinære møderække fastlægges ved rådets første møde i et kalenderår.

Stk. 2. Integrationsrådet afholder endvidere møde, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af rådets medlemmer fastsætter anmodning herom ved henvendelse til formanden eller sekretariatet.

§ 6. Formanden indkalder i samarbejde med sekretariatet til møde ved fremsendelse af udkast til dagsorden senest 1 uge før mødets afholdelse.

Stk. 2. Hvis det er påkrævet, kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med kortere varsel end 1 uge.

Stk. 3. Integrationsrådets medlemmer kan få optaget en sag på dagsordenen ved at sende forslaget til formanden eller sekretariatet senest 2 uger før mødets afholdelse.

Stk. 4. En sag der ikke har været optaget på udkastet til dagsordenen, jf. stk. 1, kan ved mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis formanden finder, at sagen ikke tåler udsættelse, og hvis dette kan tiltrædes af et flertal af rådets medlemmer. En sag kan endvidere optages på dagsordenen, hvis der er enighed herom.

Stk. 5. Formanden er bemyndiget til at træffe en formandsbeslutning, såfremt afgørelsen ikke kan afvente møde i integrationsrådet, hvis § 6 stk. 2 skal overholdes.

Formandsbeslutningen skal godkendes på først kommende ordinære møde.

§ 7. Integrationsrådets møder er ikke offentlige.

Stk. 2. Integrationsrådet kan beslutte, at andre personer end rådets medlemmer kan deltage i et møde i rådet i det omfang, der er behov herfor.

§ 8. Integrationsrådets møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Er formanden og næstformanden fraværende ved et møde, ledes dette af et medlem, der vælges ved stemmeflertal.

Stk. 2. Mødelederen formulerer de spørgsmål, som integrationsrådet skal stemme om.

§ 9. Integrationsrådet er beslutningsdygtigt, selvom færre end halvdelen af rådets medlemmer er til stede. Hvis et fraværende medlem ønsker at gøre indsigelse mod en beslutning, der er truffet, hvor færre end halvdelen af rådets medlemmer har været til stede, indkaldes til ekstraordinært møde i rådet.

Stk. 2. Integrationsrådets medlemmer kan kun deltage i rådets afstemninger, når de er til stede under disse.

§ 10. Integrationsrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal hvor intet andet særligt er bestemt. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført rådets udtalelser.

Stk. 2. Integrationsrådets udtalelser offentliggøres og sendes til relevante myndigheder, organisationer og personer.

§ 11. Medlemmer af integrationsrådet er omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet.

Stk. 2. Et medlem, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som nævnt i forvaltningslovens §3, stk. 1, skal snarest underrette rådet herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning, jf. forvaltningslovens § 6, stk. 1.

§ 12. Integrationsrådets medlemmer og personer, der deltager i rådets møder, jf. § 7, stk. 2, har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler herom.

§ 13. Der optages referat af integrationsrådets forhandlinger og beslutninger. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført referatet. Udkast til referat udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse til rådets medlemmer og stedfortrædere for disse.

Stk. 2. Et referat betragtes som godkendt, medmindre et eller flere medlemmer af integrationsrådet på det førstkommende møde protesterer herimod. I tilfælde af ændringer udsendes referatet på ny.

Stk. 3. Et godkendt referat skal offentliggøres, med mindre det indeholder personoplysninger, jf. § 13, stk. 2.

Kapitel 4 - Sekretariatsbetjening af integrationsrådet

§ 14. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af integrationsrådet, herunder for offentliggørelse af rådets udtalelser og godkendte referater.

Sekretariatsfunktionen varetages af Center for Politik og Ledelse. Kommunalbestyrelsen drager endvidere omsorg for, at integrationsrådet informeres, så snart der er emner inden for rådets formål, som kræver høring.

Kapitel 5 - Økonomiske forhold vedrørende Integrationsrådets virksomhed

§ 15. Udgifterne ved integrationsrådets arbejde afholdes af kommunalbestyrelsen på baggrund af et årligt budget, der udarbejdes af kommunalbestyrelsen efter drøftelse med integrationsrådet.

Kapitel 6 - Integrationsrådets beretning

§ 16. Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde integrationsrådets udtalelser om integrationsindsatsen i kommunen.

Kapitel 7 - Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 17. Denne forretningsorden er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019 og træder i kraft samme dato.

Stk. 2. Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal vedtages af kommunalbestyrelsen.